Δέσμη εργαλείων & σύνολο διδακτικών δραστηριοτήτων

Αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας είναι η δημιουργία αυθεντικού και καινοτόμου περιεχομένου, συγκεκριμένα μιας δέσμης εργαλείων σε θέματα ψυχικής υγείας παιδιών και ευημερίας των παιδιών μετά την πανδημία και ενός συνόλου παιδαγωγικών και διδακτικών δραστηριοτήτων που μπορούν να εφαρμοσθούν στο σπίτι και στην καθημερινότητα.

Αυτό το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή (που θα διατεθεί σε συλλόγους γονέων, σε παιδιάτρους και (παιδο)ψυχολόγους, σχολικές και δημοτικές βιβλιοθήκες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς), σε οπτικοακουστική μορφή (ένα σετ 10 βίντεο με διάρκεια 5-15 λεπτά έκαστο, διαθέσιμα στο YouTube, στο Ψηφιακό Μαθησιακό Κέντρο και προωθημένο στα δίκτυά μας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με διαφημίσεις στο διαδίκτυο), και με ψηφιακή μορφή (ως αρχείο PDF, προωθημένο στα δίκτυά μας και προωθημένο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής μας και με διαφημίσεις στο διαδίκτυο).