Στόχοι

Οι στόχοι του προγράμματος We Learn Everywhere - Europe's Parents Stand Up (Μαθαίνουμε Παντού - οι γονείς της Ευρώπης ξεσηκώνονται) είναι οι ακόλουθοι:

  • παροχή βασικών γνώσεων σε ζητήματα παιδική ψυχικής υγείας και ευημερίας μετά την πανδημία
  • ενδυνάμωση των γονέων και των κηδεμόνων για τη στήριξη των παιδιών τους μέσω μαθησιακών ευκαιριών και δράσεων που βελτιώνουν τις δεξιότητες
  • βοήθεια για γονείς και κηδεμόνες ώστε να καταρτιστούν και να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες
  • ανάπτυξη φιλικών προς τον χρήστη και εύκολα προσβάσιμων, δωρεάν, ψηφιακών εργαλείων για την εκπαίδευση ενηλίκων στο πλαίσιο ενός μελλοντοστραφούς Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Κέντρου
  • ανάδειξη της κοινής εμπειρίας των οικογενειών στην Ευρώπη και της κοινής μοίρας των Ευρωπαίων σε στιγμές κρίσης και προκλήσεων.

WLE Objectives