Επικοινωνία

Ο συντονιστής του προγράμματος, που έχει δικαίωμα να επικοινωνεί εκ μέρους του συνόλου των εταίρων σε θέματα σχετικά με αυτήν την ιστοσελίδα είναι η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία της Make Mothers Matter (MMM). Διαχειρίστρια του προγράμματος είναι η κυρία Johanna Schima με ηλ. διεύθυνση [email protected]

Η ταχυδρομική διεύθυνση της ΜΜΜ στο Βέλγιο είναι η ακόλουθη: 36 Rue de la Gare, Brussels, Belgium